Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI
RODO


Szanowni Państwo,

w związku z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. chcemy, aby Państwo wiedzieli:


KIM JESTEŚMY:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Kulus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARSTECH Marcin Kulus, pod adresem: ul. Waryńskiego 18/1, 67-410 Sława,
posiadający
NIP: 4970070339, e-mail: wielkaspluwa@gmail.com.


DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE:
2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas:
a) w celu zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, względnie (w odniesieniu do przedstawicieli naszych Klientów) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dążenie do zawarcia umowy – do czasu zakończenia negocjacji dotyczących umowy;
b) w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, względnie (w odniesieniu do przedstawicieli naszych Klientów) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest realizacja zawartej umowy – do czasu wykonania umowy,
jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
c) w celu realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości i art. 86 Ordynacji podatkowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zaistniał obowiązek podatkowy administratora;
d) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi wzajemnie nam przysługiwać w związku z realizacją umowy
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a więc w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora do upływu okresu przedawnienia ostatniego
z wzajemnie przysługujących nam roszczeń albo do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego wzajemnie przysługujących nam roszczeń;
e) w celu informowania przez administratora o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i promocji świadczonych przez niego usług – np. gdy Państwa wizerunek utrwalony został na zdjęciach lub nagraniach z imprez i innych podobnych wydarzeń organizowanych przez administratora w związku
z Państwa uczestnictwem w takich imprezach lub wydarzeniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o uzasadniony interes administratora
– do czasu ustania uzasadnionego interesu administratora lub skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych – gdy Państwa wizerunek został uwidoczniony na utrwalonych materiałach foto lub video jako element większej całości (np. znajdują się Państwo w tle zdjęcia lub w większej grupie osób);
f) w celu informowania przez administratora o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i promocji świadczonych przez niego usług – np. gdy Państwa wizerunek utrwalony został na zdjęciach lub nagraniach z imprez i innych podobnych wydarzeń organizowanych przez administratora, w związku
z Państwa uczestnictwem w takich imprezach lub wydarzeniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
tj. w oparciu o Państwa zgodę – do czasu ustania celu, w którym administrator przetwarza Państwa dane, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych – gdy Państwa wizerunek został uwidoczniony na utrwalonych materiałach foto lub video jako element centralny i główny dla utrwalonego materiału (np. zdjęcie indywidualne, wywiad indywidualny).


CZY MUSZĄ NAM PAŃSTWO PODAĆ DANE:
3. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach, o których mowa:
a) w pkt. 2 lit. a), b), d) i f) jest warunkiem zawarcia między nami umowy – w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zawrzeć i realizować umowy;
b) w pkt. 2 lit. c) jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej) i mają Państwo obowiązek ich podania
– w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zawrzeć i realizować umowy.
c) w pkt. 2 lit. e) jest całkowicie dobrowolne.
4. W związku z tym, iż negocjacje lub konsultacje związane z zawarciem lub realizacją umowy mogą się odbywać w siedzibie administratora, informujemy ponadto, że na terenie naszego przedsiębiorstwa funkcjonuje monitoring wizyjny rejestrujący obraz w formie nagrań video. Celem wprowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa administratora oraz ochrona znajdującego się tam mienia,
a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO – a więc prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji w/w celu. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Wyjątkowo, w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia odnośnego postępowania.


KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ PAŃSTWA DANE:
5. Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane:
a) dostawcom usług hostingowych;
b) dostawcom usług poczty elektronicznej;
c) dostawcom usług księgowych;
d) dostawcom usług prawnych;
e) dostawcom usług z zakresu IT oraz serwisu i naprawy sprzętu IT;
f) dostawcom usług fotograficznych;
g) naszym podwykonawcom.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to w związku z faktem, iż:
podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi poczty e-mail są spółka Google Ireland Ltd. wraz ze swym podwykonawcą – spółką Google LLC mającą swoją siedzibę w USA;
spółka Google LLC przystąpiła do programu „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Lista podmiotów uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności” dostępna jest tu: https://www.privacyshield.gov/participant_search,
natomiast główne założenia tego programu znaleźć można pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.


JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA:
7. W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych oraz ich uzupełnienia;
c) do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
e) do przenoszenia Państwa danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl);
g) cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o której mowa w pkt. 2 lit. f) powyżej, jednak cofnięcie to nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w okresie ważności udzielonej zgody, a po wycofaniu zgody nadal będziemy przechowywać Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykazania faktu i daty udzielenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.


PONADTO:
8. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane, a także nie podlegają innej formie zautomatyzowanego przetwarzania, skutkującej podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływających.
9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail: wielkaspluwa@gmail.com w temacie maila wpisując „Dane osobowe”.