Regulamin

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Usługi jest firma Marstech Marcin Kulus
  ul. Waryńskiego 18/1, 67- 410 Sława, NIP: 4970070339, zwanym dalej “Organizatorem”.
 2. Organizator świadczy usługę gry w lasertag (zwanej dalej „Usługą”). Osoby korzystające z Usługi (zwane dalej “Uczestnikami”) na jej czas otrzymują sprzęt marki Laserwar (zwany dalej “Sprzętem”) składający się z: opaski, karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem (zwanego dalej „Regulaminem”) oraz przestrzegania go w czasie trwania Usługi. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do Regulaminu.
 5. Za szkody materialne lub cielesne wyrządzone w stosunku do innych Uczestników odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Usługi czuwa pracownik zatrudniony przez Organizatora (zwany dalej „Instruktorem”). Jest on osobą, która pilnuje przestrzegania Regulaminu przez Uczestników.
 7. W trakcie Usługi Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń Instruktora.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i zażywania środków odurzających.
 9. W trakcie Usługi zabrania się:
  1. przestawiania elementów wystroju znajdujących się na arenie;
  2. wchodzenia do opon;
  3. skakania
  4. poruszania się biegiem szybszym niż trucht (10 km/h)
  5. bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami;
  6. rzucania lub uderzania karabinem lub innymi przedmiotami;
  7. używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  8. przenoszenia apteczek lub punktów kontrolnych;
  9. zasłaniania opaski;
  10. zaśmiecania miejsca rozgrywki i niszczenia znajdujących się na arenie konstrukcji;
  11. strzelania do osób znajdujących się w bazie;
  12. poruszania się po terenie poczekalni i szatni w celach taktycznych
  13. zasłaniania punktów kontrolnych częściami ciała lub dostępnymi materiałami;
  14. wchodzenia do bazy przeciwnika;
  15. wchodzenia do pomieszczeń bez uprzedniego zaglądnięcia do środka;
  16. gwałtownego wychylania się zza osłony
  17. gwałtownego wystawiania repliki broni zza osłony
  18. wchodzenia do pomieszczeń gospodarczych
  19. samodzielnych prób naprawiania niedziałającego sprzętu;
  20. odkręcania elementów replik broni
  21. regulacji celowników bez nadzoru instruktora
 10. W przypadku nie stosowania się do Regulaminu lub nie przestrzegania poleceń Instruktora Uczestnik może zostać wykluczony z rozgrywki na określony czas (od kilku minut do zupełnego wykluczenia z udziału w Usłudze). Usunięci z gry mogą zostać również Uczestnicy których zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu innych Uczestników Usługi.
 11. W przypadku uszkodzenia Sprzętu wynikającego z niedostosowania się do zasad rozgrywki, celowego działania lub rażącego zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta — nie dotyczy to kosmetycznego zużywania sprzętu np. powstawania rys.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub pozostawione na terenie lokalu po zakończeniu usługi. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pozostawionych rzeczy jeśli Uczestnik nie zgłosi się po nie w przeciągu 14 dni roboczych, a ustalenie właściciela nie będzie możliwe.
 13. Usługa skierowana jest do osób powyżej 7 roku życia.
 14. Z udziału w grze wyklucza się osoby:
  1. będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  2. osoby których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry,
   w szczególności cierpiące na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, (np. epilepsja, niektóre schorzenia wzroku) oraz takie gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, (np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.).
 15. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w grze osobom niespełniającym wyżej wymienionych wymagań.
 16. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do Usługi, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 17. W czas zarezerwowany na grę wlicza się około 15 minutowe szkolenie z obsługi broni oraz zasad fair play i BHP. Osoby które nie wezmą udziału w wyżej wymienionym szkoleniu mogą nie zostać dopuszczone do udziału w Usłudze by nie stanowiły zagrożenia dla siebie bądź innych uczestników rozgrywki.
 18. W Usłudze może brać udział do 24 osób w tym samym czasie. W przypadku większych grup organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia grupy na większą liczbę zespołów grających zmianowo tak, aby nie przekroczyć liczby osób, która jednocześnie może brać udział
  w Usłudze.
 19. Organizator przewiduje 30 minut przerwy technicznej potrzebnej na przygotowanie sprzętu między zakończeniem jednej Usługi a rozpoczęciem drugiej. Czas ten może być skrócony na podstawie ustaleń z Organizatorem.
 20. Przed przystąpieniem do Usługi konieczna jest rezerwacja terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 21. Każda osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usług świadczonych przez organizatora. Organizator wykorzystuje te dane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
 22. W przypadku spóźnienia się klientów organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu Usługi. W takim wypadku cena za Usługę nie ulega zmianie.