Regulamin rzucania siekierami

I. Zasady ogólne

 1. Z toru do rzucania siekierami mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Osoby korzystające z toru do rzucania siekierami muszą przestrzegać niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku łamania regulaminu osoba może zostać poproszona o opuszczenie toru do rzucania.
 4. Z toru nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.

II. Zasady zachowania podczas korzystania z toru do rzucania siekierami

 1. Każda osoba, która chce korzystać z toru musi przejść instruktarz przeprowadzony przez pracownika Wielkiej Spluwy.
 2. Rzucając do tarczy wolno korzystać wyłącznie z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania otrzymanych od instruktora.
 3. Nie wolno wynosić lub przebywać z nożami, siekierami i innymi przedmiotami do rzucania poza wyznaczonym miejscem.
 4. O wszelkich zaobserwowanych wadach lub usterkach sprzętu osoba korzystająca powinna powiadomić pracownika. Osoba korzystająca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe z jej umyślnej winy.
 5. Osoba korzystająca z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania, może nimi rzucać wyłącznie w wyznaczonym miejscu i wyłącznie w kierunku tarczy.
 6. Osobie takiej nie wolno rzucać ani mierzyć w innym kierunku, a w szczególności do innych osób znajdujących się na terenie lokalu.
 7. Osoba korzystająca z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania zobowiązana jest również do zachowania najwyższej staranności, w celu zapobieżenia zranieniu innych osób.
 8. Zabrania się:
  a) wchodzenia za wyznaczoną do rzucania linię, gdy wykonywany jest rzut;
  b) rzucania siekierą, jeżeli w wyznaczonym do tego miejscu znajdują się inne osoby.

III Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez korzystających

 1. W przypadku doznania przez korzystającego jakiegokolwiek uszkodzenia ciała, zobowiązany on jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności pracownikowi Wielkiej Spluwy.
 2. Wielka Spluwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystającemu przez działania lub zaniechania innych korzystających.
 3. Wielka Spluwa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u osób przebywających w lokalu, chyba, że zostały one wyrządzone przez Wielką Spluwę umyślnie. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 4. Osoba przebywająca w lokalu przyjmuje do wiadomości, że co do zasady rzucanie nożami, siekierami i innymi przedmiotami do rzucania jest niebezpieczne i może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia. W związku z tym każda osoba zobowiązana jest do zachowania należytej ostrożności podczas przebywania w lokalu.
 5. Osoba korzystająca z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania odpowiedzialna jest za szkodę:
  a) wynikającą z umyślnego ich zniszczenia lub uszkodzenia,
  b) wyrządzoną osobie trzeciej.